Báo cáo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
113/BC-UBND 20/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nghi Xuân
112/BC-UBND 19/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả thực hiện Đề án và phát triển khai giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn
109/BC-UBND 19/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp năm 2018 theo Nghị quyết số...
99/BC-UBND 18/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh...
108/BC-UBND 18/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất điều chỉnh lại quy hoạch 3 loại rừng
93/BC-UBND 15/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều và phương án hộ đê năm 2019
92/BC-UBND 15/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013
90/BC-UBND 15/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo về việc rà soát về kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các cơ sở nuôi trồng thủy...
98/BC-UBND 15/03/2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo sơ kết thi hành Luật Hôn nhân & Gia đình năm 2014
94/BC-UBND 15/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo các khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị
91/BC-UBND 15/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP
89/BC-UBND 14/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo công tác tuyên truyền cải cách hành chính Quý I năm 2019
89/BC-UBND 14/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo công tác tuyên truyền cải cách hành chính Quý I năm 2019
87/BC-UBND 12/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo kết quả thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2018
86/BC-UBND 12/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018
83/BC-UBND 08/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch bố trí dân cư theo QĐ 1776/QĐ-TTg của thủ tướng CP giai đoạn 2021-2025...
84/BC-UBND 08/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo đề xuất nội dung, kế hoạch sử dụng kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
81/BC-UBND 07/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở...
80/BC-UBND 07/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo việc triển khai các biện pháp phòng, ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn năm 2019
79/BC-UBND 05/03/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá, phân loại hợp tác xã trên địa bàn huyện Nghi Xuân

ĐĂNG NHẬP