Báo cáo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
327/BC-UBND 31/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Tổng hợp kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã về đề án, phương án sắp xếp...
326/BC-UBND 30/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tháng 7 đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp cuối năm 2019
324/BC-UBND 30/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo kết quả thu thập dữ liệu các hệ thống đường địa phương
323/BC-UBNd 30/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Chiều dài đường địa phương quản lý hiện có
329/BC-UBND 30/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Kết quả kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai trên...
328/BC-UBND 30/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
330/BC-UBND 30/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả rà soát lại hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Khu du lịchsinh thái Nam Nam Resort, tại xã Xuân Yên,...
320/BC-UBND 29/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo kế hoạch đấu thầu rộng rãi qua mạng trên địa bàn huyện Nghi Xuân
321/BC-UBND 29/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị định số 94/2014/NĐ-CP về quỹ phòng chống thiên tai
317/BC-UBND 24/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nguồn kinh phí muua sắm trang thieeys bị trường học và hỗ trợ cơ sở vật chất...
316/BC-UBND 24/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, đánh giá lợi ích nhóm trong ban hành văn bản QPPL; rà soát và đánh giá đề...
315/TB-UBND 24/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kệ dự toán công trình
314/BC-UBND 24/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo công tác quản lý, cụm công nghiệp trên địa bàn
313/BC-UBND 24/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dwungj xã, huyện nông thôn...
310/BC-UBND 22/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
309/BC-UBND 22/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo kết quả soát xét các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao trên địa bàn huyện
311/BC-UBND 22/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng
304/BC-UBND 19/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019
305/BC-UBND 19/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo số liệu rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn và đăng ký nhu cầu xywr lý rác tại Nhà máy điện rác
303/BC-UBND 18/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

ĐĂNG NHẬP