Các thủ tục hành chính cấp huyện

11:15 05/12/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ: Công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch - Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

22:10 06/11/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

22:08 30/10/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP - HỘ TỊCH, HÒA GIẢI CƠ SỞ: Công bố thủ tục hành chính ngành Tư pháp, Hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

22:28 22/10/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH ĐIỆN LỰC: Công bố thủ tục hành chính ngành Điện lực

21:58 17/09/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG: Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

21:42 11/09/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG: Công bố thủ tục hành chính ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

22:25 10/09/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH QUỐC PHÒNG: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

21:52 10/09/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xãtrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

21:44 08/08/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH GIAO THÔNG - VẬN TẢI: Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

17:24 11/06/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH Y TẾ: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND cấp huyện trên địa bàntỉnh Hà Tĩnh

21:09 28/05/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

21:34 14/05/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: Công bố Thủ tục hành chính ngành Lao động - TB&XH cấp huyện, và liên thông 3 cấp: tỉnh, huyện và xã

21:56 02/05/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NỘI VỤ VÀ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG: Công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Nội vụ và Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

22:23 05/02/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH THUẾ: Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

22:18 05/02/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI: Công bố các thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội

22:15 05/02/2018

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG AN: Công bố thủ tục hành chính ngành Công an

22:03 21/11/2016

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG: Công bố thủ tục hành chính ngành Tài nguyên - Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

21:49 29/08/2016

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI CHÍNH: Công bố thủ tục hành chính ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

21:39 18/07/2016

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH XÂY DỰNG: Công bố thủ tục hành chính ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

22:20 25/03/2015

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH THANH TRA: Công bố các thủ tục hành chính ngành Thanh tra, lĩnh vực khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng