Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
25/2016/NQ-ĐND 27/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết hỗ trợ ngân sách cho hoạt động vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân...
25/NQ-HĐND 27/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết thông qua phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
26/2017/NQ-HĐND 27/09/2017 HĐND huyện Chính sách hỗ trợ, vận chuyển, xử lý rác
02/2016/NQ-HĐND 01/07/2016 HĐND huyện Một số chính sách phát triển NN, NT
170/BC-UBND 23/06/2016 UBND huyện Báo cáo công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020
35/NQ-CP 16/05/2016 Chính phủ Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
107/2016/QH13 06/04/2016 Quốc hội Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
84/2015/NQ-HĐND 30/12/2015 HĐND huyện Thông qua đề án trường trọng điểm
80/2015/NQ-HĐND 30/10/2015 HĐND huyện Thông qua đền án trồng thử một số giống cây trên địa bàn huyện
87/2015/NQ-HĐND 30/10/2015 HĐND huyện Nghị quyết thông qua đề án chợ
96/2015/TT-BTC 22/06/2015 Bộ Tài chính Thông tư Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy...
14/ 2015/QĐ-UBND 06/04/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban...
Chính sách thuế 26/11/2014 Nhiều cơ quan Chính sách thuế
70/2014/QĐ-UBND 20/10/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa...
90/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu...
91/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh...
26/ 2014/QĐ-UBND 23/06/2014 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu...
78/2014/TT-BTC 18/06/2014 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/nđ-cp ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành...
23/2014/QĐ-UBND 20/05/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quyết định ban hành Quy định về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát...
46/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ Nghị định Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

ĐĂNG NHẬP