Công văn

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1461/UBND-TT 09/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc thực hiện VB số 5767/UBND - NC ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh
1460/UBND-TT 09/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc tăng cường công tác dân vận CQ trong tiếp công dân, giải quyết KNTC
1459/UBND-NV 09/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc đề xuất nội dung cần hướng dẫn khi thực hiện Nghị định 161/2018/NĐ-CP và Thông tư 03/2019/TT-BNV
1458/UBND-LĐTBXH 09/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc đôn đốc các doanh nghiệp, HTX thực hiện khai báo nhu cầu sử dụng lao động và chế độ báo cáo...
1457/UBND-LĐTBXH 09/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 151/2019/NQ-HĐND tỉnh
1456/UBND-TP 06/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc góp ý dự thảo Cuốn tài liệu "Một số quy định pháp luật cho thanh, thiếu niên"
1445/UBND-NV 05/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc góp ý sửa đổi, bổ sung các Dự án Luật
1444/UBND-NN 05/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc phối hợp tổ chức CTNT "Bến Thủy anh hùng"
1442UBND-TNMT 05/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật của Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn thực hiện...
1448/UBND-LĐTBXH 05/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều trong quy chế ban hành kèm Quyết...
1446/UBND-NV 05/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc báo cáo việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND...
1447/UBND-LĐTBXH 05/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định của TTCP phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ...
1434/UBND-TCKH 04/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc sắp xếp, xử lý trụ sở làm việc và máy móc, thiết bị, tài sản khác tại trụ sở làm việc khi...
1433/UBND-VP 04/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc báo cáo tuần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành
1440/UBND-KTHT 04/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
1439/UBND-TCKH 04/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc báo cáo KTXH 5 năm phục vụ Đại hội đảng bộ tỉnh
1438/UBND-TCKH 04/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc thẩm định điều chỉnh, bổ sung nội dung dự án xây dựng Nhà máy Pro Sports Nghi Xuân
1436/UBND-KTHT 04/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc tăng cường quản lý các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, giới thiệu tư vấn bán hàng
1435/UBND-KTHT 04/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc góp ý dự thảo ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh
1441/UBND-TCKH 04/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Công văn về việc đôn đốc trả nợ vốn vay ODA của các hợp tác xã dịch vụ điện Xuân Liên, Xuân Viên

ĐĂNG NHẬP