Dự án, hạng mục đầu tư công

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
434/TB-UBND 27/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo khởi công xây dựng công trình
1072/UBND-TCKH 25/07/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018
5598/BKHĐT-TH 10/07/2017 Bộ Kế hoạch - Đầu tư Về việc lập Kế hoạch đầu tư công năm 2018
1360/SKHĐT-LĐVX 18/07/2016 Sở Kế hoạch - Đầu tư Về việc triển khai hoàn thiện một số nội dung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
1234/UBND-TH 29/03/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Về việc triển khai hoàn thiện một số nội dung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
17/BC-UBND 19/01/2016 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo Tình hình thực hiện các Dự án đầu tư công và nợ đọng xây dựng cơ bản (Ngân sách Trung ương và Ngân sách...
812/UBND-TCKH 09/09/2014 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
22/CT-UBND 08/09/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
3698/UBND-TH2 26/08/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

ĐĂNG NHẬP