Phân bổ, quản lý các nguồn vốn

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
105/BC-UBND 11/05/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tổng kết Chương trình vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013-2017 và xây dựng các dự án tiếp theo
99/TTHĐND-VP 07/11/2017 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc đồng ý chủ trương bổ sung kinh phí hỗ trợ xã về đích NTM và kinh phí xây dựng, phát triển đô...
4735/QĐ-UBND 01/11/2017 UBND huyện Quyết định cấp kinh phí khắc phục thiệt hại do bão số 10 năm 2017 gây ra
4639/QĐ-UBND 31/10/2017 UBND huyện Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng...
437/BC-UBND 27/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà...
399/BC-UBND 05/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tiến độ thực hiện bảo trì đường bộ năm 2017, Dự án LRAMP
356/BC-UBND 09/08/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo kết quả thẩm định lại đối tượng vay vốn đóng mới tàu khai thác theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính...
2466/QĐ-UBND 11/07/2017 UBND huyện Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng...
1973/QĐ-UBND 12/06/2017 UBND huyện Quyết định cấp kinh phí chi trả trợ cấp chế độ Bảo trợ xã hội 6 tháng cuối năm 2017
145/BC-UBND 14/04/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tổng hợp rà soát cân đối nguồn vốn ngân sách các cấp để thực hiện các chương trình dự án ODA
405/BC-UBND 26/12/2016 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo xây dựng kế hoạch thực hiện bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương giai đoạn năm 2017 - 2021, dự án...
960/QĐ-UBND 10/05/2016 UBND huyện Quyết định về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn 6 tháng cuối năm 2015 theo Nghị quyết...
100/QĐ-UBND 19/01/2016 UBND huyện Phê duyệt danh sách và kinh phí đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện Quý IV năm 2015
2547/QĐ-UBND 19/12/2015 UBND huyện Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn...
2620/QĐ-UBND 16/12/2015 UBND huyện Quyết đinh phân bổ kinh phí thực hiện Chương trinh nông thôn mới vốn sự nghiệp hỗ trợ công trình vệ sinh hộ gia...
2174/QĐ-UBND 16/12/2015 UBND huyện Phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình NTM vốn sự nghiệp; kinh phí xây dựng mô hình theo tiêu chí sở, ngành năm 2015;...
2400/QĐ-UBND 18/11/2015 UBND huyện Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo vùng khó khăn theo Quyết định...
2176/QĐ-UBND 23/10/2015 UBND huyện Phê duyệt danh sách và kinh phí đối tượng hộ nghèo , hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện Quý III năm...
1546/QĐ-UBND 10/08/2015 UBND huyện Phê duyệt danh sách vè kinh phí hưởng chính sách tiền điện 7 tháng năm 2014 và quý I, Qúy II năm 2015

ĐĂNG NHẬP