Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
63/2014/NQ-HĐND 15/07/2014 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết thông qua đề án một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với Chương trình...
62/2014/NQ-HĐND 15/07/2014 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014
61/NQ-HĐND 15/07/2014 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết điều chỉnh,bổ sung dự toán thu, chi ngân sách huyện và bổ sung dự toán chi ngân sách xã năm 2014
60/NQ-HĐND 15/07/2014 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2013
59/NQ-HĐND 15/07/2014 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Ban Pháp chế, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016
58/NQ-HĐND 15/07/2014 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ...
57/NQ-HĐND 15/07/2014 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Thành viên, Phó Ban Pháp chế, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ...
56/NQ-HĐND 15/07/2014 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Thành viên Kinh tế - xã hội, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ...
55/NQ-HĐND 15/07/2014 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết về việc cho thôi giữ chức Thành viên, Phó Ban Pháp chế, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016
54/NQ-HĐND 15/07/2014 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết về việc cho thôi giữ chức Thành viên, Phó Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016
37/2013/NQ-HĐND 18/07/2013 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013
40/2013/NQ-HĐND 18/07/2013 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Kỳ họp của Hội đồng nhân huyện
39/NQ-HĐND 18/07/2013 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
38/NQ-HĐND 18/07/2013 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012

ĐĂNG NHẬP