Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
57/NQ-HĐND 24/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết thông qua biểu trưng huyện Nghi Xuân
56/NQ-HĐND 24/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020
55/NQ-HĐND 24/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
54/NQ-HĐND 24/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019
15/GM-TTHĐND 23/07/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giáy mời triệu tập kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX để xem xét và quyết định các nội dung theo...
53/NQ-HĐND 23/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Nghi Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
52/NQ-HĐND 23/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Nghi Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
56/TTHĐND-VP 18/07/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc thẩm tra các nội dung của UBND huyện trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện
14/GM-TTHĐND 16/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Giấy mời và tài liệu kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX
50/BC-TTHĐND 08/07/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa 11
48/TTHĐND-VP 05/07/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc đồng ý chủ trương phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng công trình tuyến đường qua khu xử lý rác...
13/GM-TTHĐND 05/07/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Giấy mời Tổ chức buổi thảo luận để góp ý vào các văn bản trình Kỳ họp thứ 10, Hội đông nhân tỉnh Khóa XVH...
47/TTHĐND-VP 04/07/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua các Đề án của UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ...
46/TB-HĐND 02/07/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc triệu tập kỳ họp thứ 1, Hội đồng nhân dân huyện...
45/TTHĐND-VP 02/07/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc đồng ý chủ trương cho điều chỉnh quy hoạch, bổ sung danh mục công trình dự án vào quy hoạch sử...
41/TTHĐND-VP 25/06/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc gửi nội dung đề nghị giám sát, các câu hỏi chất vấn tại kỳ họp thứ 1, HĐND huyện khoá XX
40/TTHĐND-VP 20/06/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá XX
11/GM-TTHĐND 17/06/2019 Hội đồng nhân dân huyện Giấy mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 7; đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu...
51/2019/NQ-HĐND 10/06/2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Xuân An
50/NQ-HĐND 10/06/2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Nghi Xuân...

ĐĂNG NHẬP