Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
03/GM-HĐND 16/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời dự chương trình thăm hỏi, chúc Tết của đồng chí Uông Chu Lưu, UVBCH TW Đảng, PCT Quốc hội nhân dịp Tết...
03/BC-HĐND 10/01/2019 Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
01/TTHĐND-VP 04/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
02/GM-TTHĐND 02/01/2019 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giấy mời làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch
01/GM-TTHĐND 02/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời họp đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 9 và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới
135/TB-HĐND 21/12/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện Khoá XX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021
123/TTHĐND-VP 21/12/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể...
46/NQ-HĐND 19/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Khóa XX, Nhiệm kỳ 2016 -...
45/NQ-HĐND 19/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021
48/NQ-HĐND 19/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2019
47/NQ-HĐND 19/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
49/2018/NQ-HĐND 19/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết ban hành quy định số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn...
42/NQ-HĐND 18/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu
44/NQ-HĐND 18/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về việc phê chuẩn chức danh Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
43/NQ-HĐND 18/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Nghi Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
09HĐND 14/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Tài liệu kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX
115/TTHĐND-VP 10/12/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc đồng ý chủ trương phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng công trình Cống tiêu úng qua kênh thủy lợi...
18/GM-HĐND 10/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX
112/TTHĐND-VP 07/12/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc lựa chọn, gửi câu hỏi chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX
16/GM-TTHĐND 07/12/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giấy mời làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch về các nội dung: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung...

ĐĂNG NHẬP