Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
111/TTHĐND-VP 06/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc sao y văn bản
110/BC-TTHĐND 03/12/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân dân huyện Khóa XX
109/TTHĐND-VP 30/11/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX
108/TTHĐND-VP 30/11/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc gửi văn bản trình Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX
106/TTHĐND-VP 26/11/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc sao y, gửi báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của người được lấy phiếu tín nhiệm tại...
107/TTHĐND-VP 26/11/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
104/TTHĐND-VP 23/11/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Côn văn về việc đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí trả nợ các công trình xây dựng cơ bản năm 2014 trở về...
103/TTHĐND-VP 23/11/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng Khu dân cư Trường Thanh, xã Xuân Trường
105/TTHĐND-VP 23/11/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh năm 2018
102/TTHĐND-VP 22/11/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm
101/TTHĐND-VP 20/11/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc hỗ trợ kinh phí trả nợ các công trình XDCB năm 2014 trở về trước trên địa bàn thị trấn Nghi Xuân
100/TB-HĐND 20/11/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc triệu tập Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Khoá XX
99/TTHĐND-VP 13/11/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Công văn về việc chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng Khu dân cư Trường Thanh, xã Xuân Trường
97/TTHĐND-VP 07/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc báo cáo quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2017 và tình hình thực hiện dự toán năm 2018
15/GM-TTHĐND 07/11/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Giấy mời Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018
96/KH-HĐND 05/11/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân...
95/KH-HĐND 05/11/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Kế hoạch Tổ chức Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018), Hội đồng nhân dân huyện khoá XX
14/GM-TTHĐND 01/11/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện... Giấy mời phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2018 của Thường trực HĐND huyện để đánh giá kết quả hoạt động...
93/TTHĐND-VP 31/10/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc đăng ký thời gian, địa điểm TXCT của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện...
92/TTHĐND-VP 31/10/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc đăng ký địa điểm TXCT trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XVII

ĐĂNG NHẬP