Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
12/GM-TTHĐND 31/08/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giấy mời kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp bất thường) của HĐND huyện khóa XX
57/TTHĐND-VP 16/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc đồng ý chủ trương giao thu nộp tiền công đức tại Ban Quản lý Di tích đền Chợ Củi năm 2018
56/TTHĐND-VP 10/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc hoàn thành giám sát các chuyên đề 6 tháng cuối năm 2018
53/BC-HĐND 06/08/2018 Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX
11/GM-TTHĐND 06/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời phiên họp thường kỳ HĐND huyện tháng 8 năm 2018 để rút kinh nghiệm sau Kỳ họp thứ 7 và triển khai một...
54/BC-TTHĐND 06/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng 7; triển khai một số nhiệm vụ trong tháng 8 năm 2018
51/TTHĐND-VP 27/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí trả nợ các công trình xây dựng Nông thôn mới
39/NQ-HĐND 25/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 27/9/2017 và Nghị quyết...
38/NQ-HĐND 25/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2019
36/NQ-HĐND 25/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
35/NQ-HĐND 25/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Nghi Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
07 2018 20/07/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX
10/GM-TTHĐND 18/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Giấy mời dự Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX
43/BC-TTHĐND 11/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện Khóa XX
42/TTHĐND-VP 06/07/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX
08/GM-TTHĐND 03/07/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giấy mời Họp phiên thường kỳ HĐND huyện tháng 7 năm 2018
41/TB-HĐND 02/07/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thông báo của Thường trực HĐND huyện về việc triệu tập kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Khóa XX
36/TTHĐND-VP 26/06/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc thẩm tra các Tờ trình, báo cáo quyết toán NS năm 2017 và tình hình thu, chi NS 6 tháng đầu năm 2018...
38/BC-TTHĐND 26/06/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Tổng hợp ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội...
33/TTHĐND-VP 21/06/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Công văn về việc kiến nghị nội dung giám sát của HĐND huyện năm 2019

ĐĂNG NHẬP