Văn bản QPPL

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
01/2017/QĐ-UBND 26/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp
02/2017/QĐ-UBND 26/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
01/2016/QĐ-UBND 07/06/2016 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định Ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện...
08/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016
07/2015/QĐ-UBND 31/08/2015 Uỷ ban nhân dân huyện Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp
06/2015/QĐ-UBND 14/08/2015 Uỷ ban nhân dân huyện Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ
05/2015/QĐ-UBND 14/08/2015 Uỷ ban nhân dân huyện Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện
01/2015/QĐ-UBND 05/01/2015 Uỷ ban nhân dân huyện Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến GDPL năm 2015
09/2013/QĐ-UBND 05/12/2013 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức các trường Mầm non công lập
06/2013/QĐ-UBND 08/08/2013 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm huyện Nghi Xuân
04/2013/QĐ-UBND 03/05/2013 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định ban hành Quy chế thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ
03/2013/QĐ-UBND 21/01/2013 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định ban hành Quy định chính sách khuyến khích xây dựng đường trục chính giao thông nội đồng - Kênh mương...
02/2013/QĐ-UBND 21/01/2013 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng...
01/2013/QĐ-UBND 09/01/2013 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013
08/2012/QĐ-UBND 03/05/2012 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Thông tin
07/2013/QĐ-UBND 03/05/2012 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch
02/2012/QĐ-UBND 30/03/2012 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính và mối quan hệ...

ĐĂNG NHẬP