Nghi Xuân bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 cho 180 cán bộ, đảng viên các trường THCS

15:22 03/08/2016
Ngày 3/8/2016, Hội đồng giáo dục QP- AN huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2016 cho đối tượng 4. Đồng chí Bùi Việt Hùng phó chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học.
Đồng chí Bùi Việt Hùng, PCt UBND huyện
Phát biểu chỉ đạo lớp học

Đây là lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức, nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của nhà nước đối với nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Tham gia lớp học này có 180 học viên là cán bộ, đảng viên các trường THCS trong toàn huyện. Trong thời gian 4 ngày ( từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 8), các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về Quốc phòng- an ninh; Về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Về dân tộc, tôn giáo gắn với QP, AN trong thời kỳ mới; Phòng chống chiến lược " diễn biến hòa bình" , bạo loạn lật đổ cảu các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong tình hình mới; Cùng một số nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật an ninh quốc gia, Luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động./.

Thanh Huyền- Đức Đồng

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng