Nghi Xuân tổ chức 7 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2016 cho đối tượng 4

20:37 06/08/2016
Thực hiện kế hoạch giáo dục QP và AN của tỉnh năm 2016, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện Nghi Xuân đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 trong toàn huyện.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của huyện, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện Nghi Xuân đã tổ chức 7 lớp, trong đó 2 lớp dành cho cán bộ, đảng viên khối trường THPT và THCS, 5 lớp khối xã thị gồm cán bộ, đảng viên mới, công chức các ban ngành đoàn thể, cán bộ không chuyên trách cấp xã, trưởng thôn, chủ nhiệm HTX môi trường, trưởng các đoàn thể thôn xóm.

Mỗi lớp được tổ chức học tập trung 4 ngày, các học viên được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về Quốc phòng- an ninh; Về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Về dân tộc, tôn giáo gắn với QP, AN trong thời kỳ mới; Phòng chống chiến lược " diễn biến hòa bình" , bạo loạn lật đổ cảu các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong tình hình mới; Cùng một số nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật an ninh quốc gia, Luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Thanh Huyền- Đức Đồng

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng